БЗС - Пазарджик

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • Пазарджик
 • Пазарджик
 • Пазарджик
 • Пазарджик
 • Пазарджик

Български Зъболекарски Съюз

АВТОКЛАВ

Е-поща Печат PDF

БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

София 1000, бул. „Княз Дондуков” № 49, тел.: 02/987 47 97, факс: 02/988 87 24,
E-mail: ssbcentur@abv.bg

Дата: 16.01.2012 г.

Изх. № 021

До: Д-р Ангел Кунчев

Главен държавен здравен инспектор

на Р България

Относно: Приложение на разпоредбите относно обработката на инструментариума с малките парни стерилизатори - автоклавите клас В/S по БДС EN ISO 13060:2006

Уважаеми д-р Кунчев,

От началото на 2012 г. получихме оплаквания от членове на БЗС, че различните районите здравни инспекции не прилагат по еднакъв начин разпоредбите относно обработката на инструментариума с малките парни стерилизатори - автоклавите клас В/S по БДС EN ISO 13060:2006.

Оплакванията са главно в две посоки:

- първо – не се разрешава на няколко лекари по дентална медицина, с отделни практики, да ползват един автоклав, било като се сдружат и купят един съсобствен автоклав, било като ползват (под наем или под друга форма) автоклав, собственост на един от тях,

Не се разрешава също така лекари по дентална медицина да ползват автоклав на лечебни заведения, които не са създадени от техни колеги, вкл. на болнични заведения.

- второ- не се разрешава на един и същ лекар по дентална медицина, който има различни адреси на територията на една и съща РЗИ, да ползва само един автоклав, на единия си адрес, и да транспортира стерилизирания инструментариум до втория си адрес.

Налага се изводът, че някои РЗИ изискват от всеки лекар по дентална медицина да има автоклав на всеки адрес, където оказва дентална помощ.

Особено остро се поставят тези въпроси в област Хасково.

Ръководството на БЗС категорично застава зад коректното изпълнение на нормативните актове, въвеждащи съвременни методики в лечебната работа. Наред с това, съобразяването с реалната ситуация в страната – преди всичко в малките населени места, е условие, без което всяко едно действие в подобна посока би създало по-скоро обструкции, отколкото позитивен резултат.

Поради това считаме, че за оптимално прилагане на стандарта, утвърден с Наредба No. 39, на лекарите по дентална медицина им е необходимо както време, така и конструктивно взаимодействие с РЗИ.

Във връзка с това, молим за Вашето съдействие за уеднаквяване на практиката на РЗИ, като на територията на всички РЗИ се признае правото на лекарите по дентална медицина да ползват съсобствени автоклави и/или автоклави на техни колеги, както и автоклави на лечебни заведения, които не са създадени от лекари по дентална медицина. Както и правото на лекар по дентална медицина с различни адреси за упражняване на практиката си на територията на една РЗИ, да ползва само един автоклав за всичките си адреси.

С уважение,

Д-р Борислав Миланов Д-р Донка Станчева-Забуртова

Председател на УС на БЗС Главен секретар на УС на БЗС

 

Последна промяна от Четвъртък, 13 Декември 2012г. 16:54ч.

Декларация

Е-поща Печат PDF

УС на РК на БЗС гр.Пазарджик благодари за любезното съдействие на Д-р Валентин Гагов.

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИE ЗА ПРИЛAГАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНИ И ЛЕЧЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

Уважаеми Госпожо/Господине,

Като пациент Вие имате право да бъдете информиран за състоянието си, за диагнозата и характера на заболяването, за целите и естеството на лечението, алтервативи, резултати и прогноза от лечението, за потенциалните рискове, свързани с прилаганите методи на лечение и диагностика, вероятността от благоприятно повлияване, риска за здравето при прилагане на други методи ИЛИ отказ от лечение, Вие имате право да сте информиран за препоръчителните диагностични или лечебни процедури, които ще се прилагат, за да можете да вземете решение дали да Ви се приложат, след като разберете расковете и опасностите, свързани с тяхното прилагане. Разясненията нямат за цел да Ви обезпокоят. Те представляват опит да бъдете добре информиран, така че да може да дадете или откажете съгласието си за дадена диагаостична ИЛИ лечебна процедура.

МОЛЯ ПPОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ПРИ СЪГЛАСИЕ, ПОДПИШЕТЕ!

1. ИНФОРМИРАН СЪМ: / УВЕДОМЕН СЪМ/

за диагнозата и характера на заболяването; целите и естеството на лечението,разумните алтернативи, очакваните резултати и прогнозата; потенциалните рискове, свързани с предлаганите диагнестично-лечебни методи, включително страничните ефекти и нежеланите лекарствени реакции, болка и други неудобства; вероятността за благоприятно повлияване, риска за здравето при прилагане на други методи на лечение или при отказ от лечение. Предоставена ми е възможност да задавам въпроси във връзка с лечението ми.

2. СЪГЛАСЕН СЪМ с полагането на съответните медицински грижи и с прилагенето на диагностични и лечебни процедури за подобряване на здравословвото ми състояние, като разбирам, че следните диагвостични /лечебни процедури са предвидени за мен и аз желая те да бъдат изпълнени:

............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................

3. УВЕДОМЕН СЪМ /ИНФОРМИРАН СЪМ/ ,

че в хода на лечението може да възникне необходнмост от допълнателни диагностични/ лечебни процедури, включително да възникнат непредвидени животозастрешаващи СЪСТОЯНИЯ, които да наложат процедури ИЛИ манипулации извън тези, свързани с ОСНОВНОТО заболяване и аз давам съгласието си за извършването им.

4. УВЕДОМЕН СЪМ /ИНФОРМИРАН СЪМ/ и РАЗБИРАМ, че не могат да ми бъдат дадени пълни гаранции за резулттите от лечението .

5. УВЕДОМЕН СЪМ /ИНФОРМИРАН СЪМ/ И РА3БИРАМ, че може да вьзникват рискове и опасности за състоянието ми от неприлагането на лечение, както и че такива рискове и опасности могат да съществуват при извършването на диагностичните или лечебни процедури, планирани за мен. Разбирам, че съществува и възможност при диагностични и лечебни процедури да се получат усложнения, които, макар и рядко, могат да доведат до неблагоприятен изход от лечението. Рискове съществуват във връзка с определената при моето конкретно състояние поцедура. ............................................................................................................................................................

6. УВЕДОМЕН СЪМ /ИНФОРМИРАН СЪМ/ И РАЗБИРАМ, че анестезията (обезболяващото средство) крие допълнителни опасности, но аз моля същата да се използва по необходимост във връзка с планираните и допълнителните процедури. Разбирам, че може да се наложи упойката

да бъде смесена, без. да ми бъде дадено обяснение за това. Обяснено ми е, че макар и рядко могат да възникнат усложнения от изиолзването на обезболяващи оредства, като дихателни проблеми" реакции към лекарства и др.

 

7. Декларирам, че:/ ненужното се ЗАЧЕРТАВА, при алергия посочете лекарствените продукти

-съм алергичен към следните медикаменти............................................................................ .......................................................................................................................................................

– нямам непоносимост към лекарства ;

 

8. СЪГЛАСЕН СЪМ да бъдат отстранени по хирурчиен път тъкани и/или части от тялото ми като се постъпи съгласно Законите в страната.

 

Настоящият формуляр ми бе разяснен подробно от Д-р ....................................... Известно ми е цялото съдържание. Рзбирам смисъла и значението му.

 

Дата:................................ Час:.................................................

Пациент:..........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

/изписват се лично имената от пациента без съкращения и на законния му представител/

 

Подпис на Пациента/ на законния представител : ....................................................

 

Лекар- дал разясненията..................................................................................................................

Подпис и печат на лекаря/лечебното заведение : .....................................................................

 

Горното съдържание се прочете на пациента от : ..................................................................... .................................................................................ЕГН ....................

/В случай, Пациента ме може да прочете съдържанието заради ..................................... /

 

9. ИНФОРМИРАНО НЕСЪГЛАСИЕ :

- След дискусия с лекаря Декларирам, че НЕ ЖЕЛАЯ да ми бъдат провеждани следните диагностични и/или лечебни процедури, въпреки че бях запознат, с необходимостта и важността ИМ, както и с всички евевтуални последици, в случай, че се откажа от тях .

Дата:................................ Час:.................................................

Пациент:..........................................................................................................................................

Пациентът Не може да се подпише, защото ...............................................................................

 

Връзката ми с Пациента е ..............................................................................................................

Лекар:..............................................

 

Дата .................................................

 

 

Attachments:
Download this file (ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО  СЪГЛАСИE ЗА ДИАГНОСТИЧНИ И ЛЕЧЕБНИ ПРОЦЕДУРИ.doc)Декларация за информирано съгласие[РК на БЗС гр.Пазарджик]43 Kb
Последна промяна от Понеделник, 26 Ноември 2012г. 20:35ч.

Още статии...

Страница 52 от 53